phèo là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho phèo

Đã có 1: Ý nghĩa của phèo
kính ảnh là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho kính ảnh

Đã có 1: Ý nghĩa của kính ảnh
loạn xị là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho loạn xị

Đã có 1: Ý nghĩa của loạn xị
câu ví là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho câu ví

Đã có 1: Ý nghĩa của câu ví
giám học là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho giám học

Đã có 1: Ý nghĩa của giám học
mệt nhoài là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho mệt nhoài

Đã có 1: Ý nghĩa của mệt nhoài
việc làm ăn ngưng trệ là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho việc làm ăn ngưng trệ

Đã có 1: Ý nghĩa của việc làm ăn ngưng trệ
mức trần nợ là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho mức trần nợ

Đã có 1: Ý nghĩa của mức trần nợ
chân bì là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho chân bì

Đã có 1: Ý nghĩa của chân bì
lâm trận là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho lâm trận

Đã có 1: Ý nghĩa của lâm trận
có mùi là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho có mùi

Đã có 1: Ý nghĩa của có mùi
lang bạt là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho lang bạt

Đã có 1: Ý nghĩa của lang bạt
mộc học là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho mộc học

Đã có 1: Ý nghĩa của mộc học
dáng đi là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho dáng đi

Đã có 1: Ý nghĩa của dáng đi
nhiều ~ hơn là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho nhiều ~ hơn

Đã có 1: Ý nghĩa của nhiều ~ hơn
khoan dầu là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho khoan dầu

Đã có 1: Ý nghĩa của khoan dầu
giấm là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho giấm

Đã có 1: Ý nghĩa của giấm
ở cạnh là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho ở cạnh

Đã có 1: Ý nghĩa của ở cạnh
hai tiếng sau là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho hai tiếng sau

Đã có 1: Ý nghĩa của hai tiếng sau
ra tuồng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho ra tuồng

Đã có 1: Ý nghĩa của ra tuồng
trục hiện thời là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho trục hiện thời

Đã có 1: Ý nghĩa của trục hiện thời
ẩm kế là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho ẩm kế

Đã có 1: Ý nghĩa của ẩm kế
tâm linh là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho tâm linh

Đã có 1: Ý nghĩa của tâm linh
sư huynh là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho sư huynh

Đã có 1: Ý nghĩa của sư huynh
rồng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho rồng

Đã có 1: Ý nghĩa của rồng
xế chiều là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho xế chiều

Đã có 1: Ý nghĩa của xế chiều
nhượng lại cái vườn là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho nhượng lại cái vườn

Đã có 1: Ý nghĩa của nhượng lại cái vườn
phình ra là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho phình ra

Đã có 1: Ý nghĩa của phình ra
đẹn là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho đẹn

Đã có 1: Ý nghĩa của đẹn
ngọc bích là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho ngọc bích

Đã có 1: Ý nghĩa của ngọc bích
sụp là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho sụp

Đã có 1: Ý nghĩa của sụp
non nớt là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho non nớt

Đã có 1: Ý nghĩa của non nớt
sịa là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho sịa

Đã có 1: Ý nghĩa của sịa
giập giờn là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho giập giờn

Đã có 1: Ý nghĩa của giập giờn
giây lát là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho giây lát

Đã có 1: Ý nghĩa của giây lát
hàng hóa là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho hàng hóa

Đã có 1: Ý nghĩa của hàng hóa
lũy tiến là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho lũy tiến

Đã có 1: Ý nghĩa của lũy tiến
phũ là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho phũ

Đã có 1: Ý nghĩa của phũ
giền dại là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho giền dại

Đã có 1: Ý nghĩa của giền dại
kế toán trưởng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho kế toán trưởng

Đã có 1: Ý nghĩa của kế toán trưởng
vãn duyên là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho vãn duyên

Đã có 1: Ý nghĩa của vãn duyên
tầm vóc là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho tầm vóc

Đã có 1: Ý nghĩa của tầm vóc
cung cấp là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho cung cấp

Đã có 1: Ý nghĩa của cung cấp
bài xích là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho bài xích

Đã có 1: Ý nghĩa của bài xích
thuốc ướng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho thuốc ướng

Đã có 1: Ý nghĩa của thuốc ướng
dây chão là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho dây chão

Đã có 1: Ý nghĩa của dây chão
vun trồng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho vun trồng

Đã có 1: Ý nghĩa của vun trồng
Ấn Hồi là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho Ấn Hồi

Đã có 1: Ý nghĩa của Ấn Hồi
vùng hoạt động là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho vùng hoạt động

Đã có 1: Ý nghĩa của vùng hoạt động
cờ vua là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho cờ vua

Đã có 1: Ý nghĩa của cờ vua