chất thuận từ là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho chất thuận từ

Đã có 1: Ý nghĩa của chất thuận từ
tiêu dùng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho tiêu dùng

Đã có 1: Ý nghĩa của tiêu dùng
chiếu chuẩn cơ là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho chiếu chuẩn cơ

Đã có 1: Ý nghĩa của chiếu chuẩn cơ
cuộc đời nghiêng ngửa là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho cuộc đời nghiêng ngửa

Đã có 1: Ý nghĩa của cuộc đời nghiêng ngửa
Tây Đức là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho Tây Đức

Đã có 1: Ý nghĩa của Tây Đức
tuổi con dê là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho tuổi con dê

Đã có 1: Ý nghĩa của tuổi con dê
urani được làm giàu rất cao là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho urani được làm giàu rất cao

Đã có 1: Ý nghĩa của urani được làm giàu rất cao
kế đó là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho kế đó

Đã có 1: Ý nghĩa của kế đó
kín hơi là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho kín hơi

Đã có 1: Ý nghĩa của kín hơi
thương thuyết hòa bình là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho thương thuyết hòa bình

Đã có 1: Ý nghĩa của thương thuyết hòa bình
trong hai tay là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho trong hai tay

Đã có 1: Ý nghĩa của trong hai tay
lời tâm sự là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho lời tâm sự

Đã có 1: Ý nghĩa của lời tâm sự
khác hẳn là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho khác hẳn

Đã có 1: Ý nghĩa của khác hẳn
đề cao là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho đề cao

Đã có 1: Ý nghĩa của đề cao
lái phi thuyền là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho lái phi thuyền

Đã có 1: Ý nghĩa của lái phi thuyền
duy vật biên chứng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho duy vật biên chứng

Đã có 1: Ý nghĩa của duy vật biên chứng
thượng thẩm là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho thượng thẩm

Đã có 1: Ý nghĩa của thượng thẩm
thường người là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho thường người

Đã có 1: Ý nghĩa của thường người
lôi thôi là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho lôi thôi

Đã có 1: Ý nghĩa của lôi thôi
giặt là là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho giặt là

Đã có 1: Ý nghĩa của giặt là
dân chúng địa phương là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho dân chúng địa phương

Đã có 1: Ý nghĩa của dân chúng địa phương
điểm hẹn là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho điểm hẹn

Đã có 1: Ý nghĩa của điểm hẹn
củ tỏi là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho củ tỏi

Đã có 1: Ý nghĩa của củ tỏi
quốc liên là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho quốc liên

Đã có 1: Ý nghĩa của quốc liên
cheo chéo là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho cheo chéo

Đã có 1: Ý nghĩa của cheo chéo
nổ vang là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho nổ vang

Đã có 1: Ý nghĩa của nổ vang
phát đi tín hiệu cầu cứu là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho phát đi tín hiệu cầu cứu

Đã có 1: Ý nghĩa của phát đi tín hiệu cầu cứu
bóng dáng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho bóng dáng

Đã có 1: Ý nghĩa của bóng dáng
đám là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho đám

Đã có 1: Ý nghĩa của đám
ống bút là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho ống bút

Đã có 1: Ý nghĩa của ống bút
đắc tính là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho đắc tính

Đã có 1: Ý nghĩa của đắc tính
phụng hoàng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho phụng hoàng

Đã có 1: Ý nghĩa của phụng hoàng
nít là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho nít

Đã có 1: Ý nghĩa của nít
trần tình là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho trần tình

Đã có 1: Ý nghĩa của trần tình
kệ thây là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho kệ thây

Đã có 1: Ý nghĩa của kệ thây
hào nhoáng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho hào nhoáng

Đã có 1: Ý nghĩa của hào nhoáng
chiến hữu là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho chiến hữu

Đã có 1: Ý nghĩa của chiến hữu
huyết lệ là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho huyết lệ

Đã có 1: Ý nghĩa của huyết lệ
tràn cung mây là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho tràn cung mây

Đã có 1: Ý nghĩa của tràn cung mây
nhội là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho nhội

Đã có 1: Ý nghĩa của nhội
sự giam cầm là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho sự giam cầm

Đã có 1: Ý nghĩa của sự giam cầm
ở ngoài là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho ở ngoài

Đã có 1: Ý nghĩa của ở ngoài
bánh khía hộp số là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho bánh khía hộp số

Đã có 1: Ý nghĩa của bánh khía hộp số
trong tình trạng nguy kịch là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho trong tình trạng nguy kịch

Đã có 1: Ý nghĩa của trong tình trạng nguy kịch
láo mắt là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho láo mắt

Đã có 1: Ý nghĩa của láo mắt
thuốc mê là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho thuốc mê

Đã có 1: Ý nghĩa của thuốc mê
gần sáu tháng là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho gần sáu tháng

Đã có 1: Ý nghĩa của gần sáu tháng
nhợ là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho nhợ

Đã có 1: Ý nghĩa của nhợ
Châu Á là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho Châu Á

Đã có 1: Ý nghĩa của Châu Á
hiệu úy là gì? bạn hãy thêm 1 ý nghĩa và 1 ví dụ
Đăng nhập để thêm ý nghĩa cho hiệu úy

Đã có 1: Ý nghĩa của hiệu úy